درباره

۱۵ سال سابقه فعالیت و حضور در عرصه پلاسما

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشک علوم پزشکی گلستان

به خواست خدا هدف مجموعه دایا آرین دارو، ارتقاء مهمترین نعمت و سرمایه الهی، یعنی سلامتی است.

این رسالت ماست و بر آن پایدار و متمرکزیم.