درباره

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشک علوم پزشکی مازندران

مهربانی آیین سرزمین‌مان و بهترین پاداش، لبخند و آرامش همنوعان خواهد بود.