درباره

۶ سال سابقه حضور در شرکت دایا آرین دارو

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی ارشد - سلولی مولکولی خوارزمی تهران

با اهدا پلاسما، زندگی را به هموطنان خود هدیه دهیم.