درباره

۶ سال حضور در شرکت دایا آرین دارو

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی اقتصاد تهران